januari 2022

Inleiding Op 21 januari 2022 jl. heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen dat ongunstig is voor woningcorporaties die via collectieve warmte-koudeopslag-installaties (hierna: WKO-installatie) warmte leveren aan huurders. WKO-installatie een onroerende aanhorigheid In een geschil tegen woningcorporatie Acantus staat de vraag centraal of een WKO-installatie gezien kan...

De Omgevingswet zal naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treden. Een wet die de huidige wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving beoogt te vereenvoudigen. Met name door de fysieke leefomgeving centraal te stellen en vergunningverlening te centraliseren. Het aspect...