Klimaatagenda

Naast het energieakkoord en de energieagenda is er ook een klimaatagenda. Deze klimaatagenda biedt het beleidskader tot 2030 op het gebied van een effectief energie- en klimaatbeleid. Deze klimaatagenda biedt met name maatregelen voor sectoren die buiten het energieakkoord vallen.

In de agenda staat onder andere dat Nederland inzet op 40 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. De hoofdlijnen van het klimaatakkoord zijn de volgende:

  • Een brede samenwerking tussen het [internationale] bedrijfsleven, [internationale] koepels van steden, lokale overheden, NGO’:s, wetenschap en burgers. Samen transformeren deze partijen Nederland in een sterk en duurzaam land dat andere landen inspireert op het gebied van verdergaande klimaatmaatregelen.
  • Voorbereiding op de effecten van klimaatverandering moeten zoveel mogelijk schadelijke gevolgen voorkomen, zoals overstromingen, gezondheidsrisico’:s en verminderde toegang tot grondstoffen. Het kabinet stimuleert de uitvoering van risicoanalyses en adaptatiestrategieë:n op lokaal niveau.
  • Drastische reductie van de uitstoot van broeikasgassen: een Europese emissiereductie van tenminste 40 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Concrete acties leiden tot groene groei, beperking van het energieverbruik en meer hernieuwbare energie. Het Europees emissiehandelssysteem moet worden verbeterd en productnormeringen aangescherpt.