Windmolenparken

Voor de ontwikkeling van een windmolenpark wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. Het doel daarvan is het verkrijgen van een [omgevings]vergunning. Afhankelijk van de soort windmolen of de omvang van een park, is het noodzakelijk dat er een nieuwe bestemmingsplan of inpassingsplan wordt vastgesteld. Om procedure sneller te laten verlopen is het mogelijk dat er een coördinatieregeling geldt.

Voor de ontwikkeling van een windmolenpark is een omgevingsvergunning vereist. Daarnaast kunnen ook andere vergunningen noodzakelijk zijn. Gedacht kan worden aan een natuurbeschermingsvergunning, watervergunning of ontheffing op grond van de Flora- en faunawet. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het aanvragen van dergelijke vergunningen.

Voor kleinere windmolenparken [< 5 MW] is de gemeente het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. Voor eventuele andere vergunningen zal per vergunning gekeken moeten worden naar het bevoegde gezag. De gemeente kan een coördinatieregeling vaststellen. Dat betekent dat de vaststelling van een bestemmingsplan en de verlening van diverse [omgevings]vergunningen tegelijkertijd plaatsvindt.

Voor grotere windmolenparken [5 – 100 MW] is de provincie het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. Ook hier geldt dat de provincie een coördinatieregeling kan vaststellen. In de regel is dat het uitgangspunt.

Bij windmolenparken groter dan 100 MW is de minister van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu het bevoegd gezag om een inpassingsplan vast te stellen. De omgevingsvergunningen worden dan vervolgens verleend door de gemeente waarin het inpassingsplan is gelegen.

De meeste provincies hebben in verordening regels gesteld over de ontwikkeling van windmolenparken. Veelal zijn regels gesteld over de locatie, omvang en inpassing van dergelijke parken. Dat kan overigens ook gelden voor een enkele windmolen. Een goede ruimtelijke inpasbaarheid is vaak van cruciaal belang.

Gemeenten voeren vaak beleid ten aanzien van het opwekken van duurzame energie. Ook in dergelijk beleid kunnen regels staan over windmolenparken en bijvoorbeeld regels over leges.