Gas

In de gaswet zijn regels opgenomen over de organisatie de gasmarkt en de levering van gas. Voor de praktijk is de gaswet met name relevant voor de berekenmethode van tarieven voor gasaansluitingen en voor het transport van gas. Bovendien bevat de gaswet specifieke bepalingen die zien op de bescherming van kleinverbruikers.

Er staan veel veranderingen te wachten voor de gaswet. Zo houdt de wet onvoldoende rekening met recente ontwikkelingen, zoals een groeiend aandeel hernieuwbare energie, meer grensoverschrijdend transport van gas en elektriciteit en een toename van decentraal opgewekte energie. De nieuwe wet moest duidelijker en eenvoudiger, met minder regeldruk voor burgers en bedrijven. Eenvoudiger regelgeving voor bijvoorbeeld uitvoering en toezicht zou ook  minder lasten voor de overheid betekenen. Tot slot behoorde de nieuwe wetgeving meer in lijn te komen met Europese regels.