Omgeving

Het omgevingsrecht speelt een belangrijke rol bij het verduurzamen van de samenleving. Met name bij het realiseren van windmolenparken of zonneparken speelt ruimtelijke ordening een belangrijke rol. Voor dergelijke ontwikkelingen zijn altijd omgevingsvergunningen vereist.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen speelt regelgeving op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau een belangrijke rol. In structuurvisies en bestemmingsplannen zijn regels opgenomen over de indeling van Nederland. In de structuurvisie wordt de visie op het ruimtelijk beleid door gemeente, provincie of het Rijk voor (delen van) het grondgebied of voor bepaalde aspecten beschreven. Hierin staat bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden, waar de natuur behouden blijft of waar de economische structuur versterkt moet worden.

Een bestemmingsplan is een beleidsdocument dat de ruimtelijke ordening bepaalt. In bestemmingsplannen staat aangegeven wat de mogelijkheden zijn van een bepaald gebied. Zowel voor wat betreft het gebruik als bouwmogelijkheden.

Daarnaast zijn er Verordeningen en beleidsregels die mogelijkheden of beperkingen geven voor wat betreft de ontwikkeling van bijvoorbeeld windmolenparken of zonneparken. Het omgevingsrecht bepaalt dus in belangrijke mate de toelaatbaarheid van windmolen- of zonneparken.