Waterwet/besluit

Afhankelijk van het soort WKO-installatie is een Watervergunning noodzakelijk. Onderscheid moet worden gemaakt tussen een open en gesloten systeem.

WKO: open systeem
Omdat bij een open systeem grondwater aan de bodem wordt onttrokken, is een watervergunning nodig van Gedeputeerde Staten. De vergunning moet dus worden aangevraagd bij de Provincie. Deze vergunning ziet op de werking van het gehele WKO-systeem. Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag moeten Gedeputeerde Staten beoordelen of het grondwater in gevaar komt en of de bodemenergie doelmatig wordt gebruikt. Voor het verkrijgen van een vergunning worden dus de potentiële milieuhygiënische en hydraulische gevolgen van het open systeem onderzocht en waar mogelijk beperkt of voorkomen.

Naast de Waterwet geldt het Wijzingsbesluit bodemergiesystemen. In dat Besluit zijn instructieregels en voorschriften opgenomen die aan de vergunning verbonden worden. Die regels en voorschriften zien met name op de retourtemperatuur en energiebalans. Dergelijke voorschriften worden dus aan de vergunning verbonden die op grond van de Waterwet wordt verleend.

Tevens kan het zijn dat er een vergunning is vereist op grond van de Wet milieubeheer.

WKO: gesloten systeem
Bij een gesloten systeem wordt geen grondwater verplaatst maar wordt een vloeistof door een gesloten buizenstelsel door de bodem geleid. Om die reden is voor kleine gesloten WKO-systeem geen watervergunning nodig. Wel geldt er een meldingsplicht. Voor grote gesloten (>70 kW) systemen geldt wel een vergunningplicht.