Energielabel

Sinds 1 januari 2008 geldt het Besluit energieprestatie gebouwen en de daarbij behorende Regeling energieprestatie gebouwen. Op grond van deze regelgeving moeten eigenaren van gebouwen een energieprestatiecertificaat hebben of verstrekken bij oplevering, verkoop of verhuur van een gebouw.

Een energieprestatiecertificaat is een voor het gebouw geldende verklaring die de eigenschappen bevat van het gebouw voor wat betreft energieverbruik. Een energielabel is dus een aanduiding van de energieklasse. Dat kan een energieklasse A t/m G zijn [waarbij A de energie-gunstigste klasse is].

Het uitgangspunt is dat de eigenaar van een gebouw een energielabel beschikbaar stelt aan de nieuwe huurder. Die verplichting geldt echter niet in de volgende gevallen:

  • Gebouwen waarvoor geen energie wordt gebruikt om het binnenklimaat te regelen; monumenten, kerken, alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlak van minder dan 50 m²;
  • Gebouwen die worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen of voor agrarische doeleinden en die een lage energiebehoefte hebben;
  • Gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt;
  • Voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt;
  • Gebouwen die op grond van de Onteigeningswet zijn verkregen en zullen worden gesloopt.

Het energielabel dient de verhuurder te verstrekken bij het ingaan van de huurovereenkomst. Indien het energielabel niet [tijdig] is verstrekt, kan een sanctie in de zin van een bestuurlijke boete worden opgelegd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom.

Wie recht heeft op een energielabel maar dat nog niet heeft verkregen, kan daarvan melding maken bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en om handhaving verzoeken.