Wet Milieubeheer

Naast een vergunning of meldingsplicht op basis van de Waterwet kan een vergunning of meldplicht bestaan op grond van de Wet milieubeheer.

Die verplichting geldt in het geval van lozen van boorspoelwater dat vrijkomt bij de aanleg en bij spoelwater bij ontwikkelen en onderhoud. In de onderstaande tabel is aangegeven welke wet- en regelgeving in welk geval geldt.