Leverancier

De Warmtewet geldt voor de leverancier van warmte aan een hiervoor bedoelde gebruiker. Een leverancier is dus degene die de warmte via een warmtenet van de bron transporteert naar de verbruiker en aan de verbruiker levert. Die bron zal veelal stadsverwarming, blokverwarming of een WKO zijn.

De Warmtewet ziet dus uitsluitend op het transport van de bron naar de eindverbruiker. De reikwijdte van de Warmtewet stopt dus bij de drempel van het gebouw of de unit van de eindverbruiker.

De leverancier dient te voldoen aan een aantal verplichtingen, waaronder de navolgende verplichtingen:

  • De leverancier dient eens per jaar aan de verbruikers een volledige en voldoende gespecificeerde nota te verstrekken met betrekking tot de geleverde diensten;
  • De leverancier dient in haar boekhouding op een betrouwbare en inzichtelijke wijze informatie te verstrekken over de integrale kosten en opbrengsten van de levering van warmte;
  • De leverancier dient een storingsregistratie bij te houden en deze jaarlijks te publiceren;
  • De leverancier dient een leveringsovereenkomst te sluiten met iedere verbruiker van warmte;
  • De leverancier dient alles, dat rederlijkwijs in het vermogen van de leverancier ligt, in het werk e stellen om afsluiting of onderbreking van de levering van warmte te voorkomen en, als een onderbreking zich voordoet, deze te verhelpen;
  • De leverancier dient binnen redelijke termijn en tegen redelijke tarieven aan de verbruiker een warmtewisselaar en individuele meters ter beschikking te stellen als de verbruiker daarom verzoekt, bij vervanging van de huidige meters en bij aanleg van een nieuwe aansluiting.