Meldplicht

Op grond van de Warmtewet geldt er een meldplicht. Dat betekent dat iedere leverancier zich dient te melden bij de ACM. Dat geldt ook voor leveranciers die niet vergunningplichtig zijn. Via deze link is het meldingsformulier te vinden op de website van de ACM.

Deze melding moet zo spoedig mogelijk plaatsvinden. In de Warmtewet is echter geen termijn aan deze meldplicht gekoppeld. Bij de melding moet worden aangegeven welke warmtenetten hij exploiteert, waarbij in ieder geval het aantal verbruikers en het aantal aan de verbruikers geleverde gigajoule moet worden gemeld.