Vergunningplicht

Het is verboden om zonder vergunning warmte te leveren aan verbruikers die vallen onder de Warmtewet. Op deze vergunningplicht bestaan drie uitzonderingen.

  • Leveranciers die warmte leveren aan maximaal tien verbruikers tegelijk.
  • Leveranciers die per jaar niet meer dan 10.000 gigajoule leveren.
  • Leveranciers die tevens eigenaar of verhuurder zijn van het gebouw ten behoeve waarvan de warmte wordt geleverd.

De leverancier die dus vergunningplichtig is, is verplicht bij de ACM een vergunning aan te vragen. Dat aanvraagformulier is beschikbaar op de website van de ACM en is via deze link bereikbaar.

De vergunning wordt verleend wanneer de leverancier genoegzaam kan aantonen dat hij beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak. Daarnaast moet blijken dat hij in staat is om de verplichtingen uit de Warmtewet na te komen.

De eisen die worden gesteld volgen niet uit de Warmtewet, maar uit het Warmtebesluit. Meer in het bijzonder artikel 9 van het Warmtebesluit.

Er gelden wettelijke termijnen voor het aanvragen van een vergunning. Een bestaande leverancier moet dat binnen twee jaar doen. Een nieuwe leverancier dient bij de aanvang van de levering over een vergunning te beschikken.