Algemeen

Met ingang van 1 januari 2023 moet ieder kantoorpand minimaal energielabel C hebben. Dit heeft voor veel, vooral oudere kantoorpanden, grote gevolgen. Per saldo komt energielabel C neer op een maximaal fossiel energieverbruik van 225 kWh per m². Dat betekent dat er veel geïnvesteerd zal...

In deze zaak gaat het om de vraag of het onder de Warmtewet 2014 zoals die gold van 1 januari 2014 tot 1 juli 2019, is toegestaan om bij het bepalen van de bij individuele gebruikers in rekening te brengen bedragen zogenaamde correctiefactoren te gebruiken....

Vorig jaar is het wetsvoorstel Wet Collectieve warmtevoorziening (“Warmtewet 2.0”) ter consultatie gelegd. In dit wetsvoorstel staat centraal de groei en verduurzaming van collectieve warmtesystemen. Een collectief warmtesysteem is een systeem waarbij (duurzame) warmtebronnen door middel van een warmtenet ontsloten worden voor de levering van...

De Omgevingswet treedt vanaf 1 januari 2022 in werking. De bedoeling van deze wet is om de regelgeving voor de inrichting van de leefomgeving minder complex te maken. De vraag is hoe de Omgevingswet de energietransitie oftewel de beoogde overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar...

Inleiding Gevoed door een steeds groeiende ecologische bewustwording en met een gespannen woningmarkt die zijn weerga niet kent, zijn mensen logischerwijs op zoek naar goede alternatieven. Een van die alternatieven vormt de tiny house. Zeker wanneer we de traditionele manier van denken rondom wonen loslaten biedt...

Eerder schreven wij een blog over de vraag wie belanghebbenden zijn bij het plaatsen van windturbines. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft min of meer ‘geobjectiveerd’ wanneer iemand belanghebbende is bij dit soort projecten. De hoogste bestuursrechter neemt als uitgangspunt dat er...

Een Kerst die ons meer bij zal blijven dan andere jaren. Misschien met wat meer aandacht en zorg voor elkaar. Verspreid over meerdere dagen om niet teveel mensen tegelijk te ontvangen of noodgedwongen via Zoom. Het virus houdt ons in een wurggreep maar het leven...

Geluidsoverlast De verduurzaming van woningen heeft af en toe ook een negatieve keerzijde. Er wordt regelmatig geklaagd over geluidsoverlast van in de buitenlucht geplaatste warmtepompen (wko-installaties). Het gaat dan vaak om de buitenunit van een warmtepomp, die bijvoorbeeld dicht tegen een buitenmuur geplaatst is en een...

Eerste Klimaatnota De klimaatdoelen die regering en parlement zichzelf hebben gesteld in de Klimaatwet worden niet gehaald. Er moeten aanvullende maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen aanmerkelijk te verminderen. Daarmee kan niet worden gewacht, aldus de Afdeling advisering van de Raad van State over...

Nieuwe geluidseisen in Bouwbesluit 2012 In het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189) worden geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude-opwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen. De planning is om deze eisen op 1...