Algemeen

Inleiding In november 2023 is het wetsvoorstel voor de Wet collectieve warmte (Wcw) voor advies naar de Raad van State gestuurd. De bedoeling is dat de Wcw de huidige Warmtewet gaat vervangen. Op 22 april heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een advies...

Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland Inleiding Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft als eerste internationale gerechtshof geoordeeld dat klimaatverandering een mensenrechtenkwestie is. In dit artikel gaan wij in op de belangrijkste aspecten van de uitspraak en de mogelijke impact die...

In de Kamerbrief van 26 oktober 2023 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de zogenoemde ”aangescherpte voorkeursvolgorde zon” is aangekondigd de regels over het aanleggen van zonneparken op landbouw- en natuurgronden verder te beperken. Aanleiding In de afgelopen jaren is ongeveer 1,2TWh zon op...

Teneinde de noodzakelijke energietransitie te faciliteren heeft de Autoriteit Consument & Markt [ACM] eerder de Tarievencode gas gewijzigd. Daardoor hoefden consumenten niet langer kosten te maken voor het verwijderen van hun gasaansluiting. De kosten van de gasafsluiters werden volledig doorberekend aan consumenten die nog aangesloten...

De EU Noodverordening hernieuwbare energie (EU 2022/2577) die eind vorig jaar door de Europese Raad is vastgesteld beoogt een kader te geven om de inzet van hernieuwbare energie te versnellen. Wat betekent dit voor de installatie van zonnepanelen? De EU Noodverordening heeft rechtstreekse werking in de...

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft in zijn zogenaamde Verzamelbrief energielabel van 30 november 2022 verhelderd dat de energielabelplicht ook geldt voor veel recreatiewoningen. Nu gold strikt genomen de energielabelplicht al voor recreatiewoningen want het energielabel is verplicht bij oplevering, verkoop en verhuur van...

De uitspraak van de Raad van State in de zogenaamde Porthos zaak waarbij de bouwvrijstelling van artikel 2.9a Wet natuurbescherming in strijd werd geacht met de Habitatrichtlijn, benadrukt temeer de noodzaak om duurzamer te bouwen. Een middel hierbij kan zijn om schone emissieloze bouwmachines aan...

Gemeenten hebben vaak voor de locatiekeuze van grondgebonden zonneparken beleid geformuleerd. Soms bepaalt dat beleid op welke locaties zonneparken zijn toegestaan en waar niet. In deze bijdrage staat een zaak centraal waarin de vraag centraal stond of de gemeente Schagen een omgevingsvergunning voor het realiseren...