Auteur: Rutger Boogers

In de Kamerbrief van 26 oktober 2023 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de zogenoemde ”aangescherpte voorkeursvolgorde zon” is aangekondigd de regels over het aanleggen van zonneparken op landbouw- en natuurgronden verder te beperken. Aanleiding In de afgelopen jaren is ongeveer 1,2TWh zon op...

De Hoge Raad heeft in zich een prejudiciële procedure (ECLI:NL:HR:2023:1005) gebogen over de vraag in hoeverre bij de toetsing van de aanvangshuurprijs van een woning (art. 7:249 BW) een na de ingangsdatum van de huurovereenkomst vastgesteld, geregistreerd of afgegeven energielabel of (tot 1 januari 2015)...

Teneinde de noodzakelijke energietransitie te faciliteren heeft de Autoriteit Consument & Markt [ACM] eerder de Tarievencode gas gewijzigd. Daardoor hoefden consumenten niet langer kosten te maken voor het verwijderen van hun gasaansluiting. De kosten van de gasafsluiters werden volledig doorberekend aan consumenten die nog aangesloten...

De EU Noodverordening hernieuwbare energie (EU 2022/2577) die eind vorig jaar door de Europese Raad is vastgesteld beoogt een kader te geven om de inzet van hernieuwbare energie te versnellen. Wat betekent dit voor de installatie van zonnepanelen? De EU Noodverordening heeft rechtstreekse werking in de...

Afgelopen juni maakte landelijke netbeheerder Tennet bekend dat nieuwe bedrijven in Noord-Brabant en Limburg voorlopig geen transportcapaciteit konden krijgen en dat bestaande bedrijven hun transportcapaciteit niet konden uitbreiden. Dit als gevolg van de snelle opkomst van onder meer warmtepompen, laadpalen en de elektrificatie van de...

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft in zijn zogenaamde Verzamelbrief energielabel van 30 november 2022 verhelderd dat de energielabelplicht ook geldt voor veel recreatiewoningen. Nu gold strikt genomen de energielabelplicht al voor recreatiewoningen want het energielabel is verplicht bij oplevering, verkoop en verhuur van...

De uitspraak van de Raad van State in de zogenaamde Porthos zaak waarbij de bouwvrijstelling van artikel 2.9a Wet natuurbescherming in strijd werd geacht met de Habitatrichtlijn, benadrukt temeer de noodzaak om duurzamer te bouwen. Een middel hierbij kan zijn om schone emissieloze bouwmachines aan...

Gemeenten hebben vaak voor de locatiekeuze van grondgebonden zonneparken beleid geformuleerd. Soms bepaalt dat beleid op welke locaties zonneparken zijn toegestaan en waar niet. In deze bijdrage staat een zaak centraal waarin de vraag centraal stond of de gemeente Schagen een omgevingsvergunning voor het realiseren...

De energietransitie gaat gepaard met duurzaamheidsinitiatieven. Aangezien duurzaamheidsinitiatieven in veel gevallen kosten- en daarmee prijsverhogend zijn, kunnen afspraken hierover al snel leiden tot een niet toegestane mededingingsbeperking. Aan de andere kant zijn gezamenlijke afspraken tussen concurrenten juist op het gebied van duurzaamheid, soms noodzakelijk om...

Het kan haast niemand ontgaan zijn. Het stroomnet in Noord-Brabant en Limburg zit te vol. Dat betekent dat grootverbruikers niet meer aangesloten kunnen worden. Het roept veel vragen op en er is de nodige verontwaardiging: “Ongekend en onacceptabel, Brabant en Limburg woest over slot op...