Auteur: Rutger Boogers

Eerste Klimaatnota De klimaatdoelen die regering en parlement zichzelf hebben gesteld in de Klimaatwet worden niet gehaald. Er moeten aanvullende maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen aanmerkelijk te verminderen. Daarmee kan niet worden gewacht, aldus de Afdeling advisering van de Raad van State over...

Nieuwe geluidseisen in Bouwbesluit 2012 In het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189) worden geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude-opwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen. De planning is om deze eisen op 1...

Wijziging Bouwbesluit 2012 Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100m2 verplicht beschikken over een energielabel-C. Zonder een geldig energielabel-C is het vanaf voornoemde datum verboden een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken. Als dat niet het geval is, is sprake van een...

Meer marktwerking bij laadpalen langs snelwegen De energietransitie is niet alleen bij vastgoed van belang, maar ook bij elektrische mobiliteit. Het aantal elektrische auto’s zal de komende jaren snel toenemen, maar dan zullen ook meer laadpalen en oplaadstations langs snelwegen geplaatst en aangelegd moeten worden. De...

Wie zijn belanghebbenden bij de plaatsing van windmolens? Inleiding Groene energie is hot en er worden in Nederland met grote regelmaat windmolens geplaatst of zelfs gehele windparken op land aangelegd. Windmolens kunnen de nodige hinder opleveren, zoals horizonvervuiling, geluidshinder en slagschaduwhinder. Een door het bevoegd gezag genomen besluit...

De Subsidieregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) is 22 september 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de vermindering van CO2-uitstoot. De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat u subsidie krijgt voor de geproduceerde duurzame energie...

De Nederlandse energievoorziening moet de overgang maken van centrale opwekking naar lokale duurzame energie. Daarin spelen gemeenten een belangrijke rol.  Zij kunnen meewerken en meedenken met lokale initiatieven. Bijvoorbeeld door projecten financieel te steunen of op te treden als opdrachtgever. Andersom dragen vele grote en...

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkeling van de kantorenmarkt op de lange termijn. Naast een analyse van de autonome ontwikkeling van de kantorenmarkt is de ontwikkeling in diverse scenario’s onderzocht, waaronder de scenario’s die gelden voor de...