energie

De energietransitie gaat gepaard met duurzaamheidsinitiatieven. Aangezien duurzaamheidsinitiatieven in veel gevallen kosten- en daarmee prijsverhogend zijn, kunnen afspraken hierover al snel leiden tot een niet toegestane mededingingsbeperking. Aan de andere kant zijn gezamenlijke afspraken tussen concurrenten juist op het gebied van duurzaamheid, soms noodzakelijk om...

Het kan haast niemand ontgaan zijn. Het stroomnet in Noord-Brabant en Limburg zit te vol. Dat betekent dat grootverbruikers niet meer aangesloten kunnen worden. Het roept veel vragen op en er is de nodige verontwaardiging: “Ongekend en onacceptabel, Brabant en Limburg woest over slot op...

Minister Hugo de Jonge, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), wil met een serie plannen de woningmarkt duurzamer maken. Met hoge ambities ziet hij volop draagvlak voor het groener maken van miljoenen huizen. De maatregelen beogen verduurzaming voor iedereen betaalbaar te houden, hoge...

De levering en installatie van zonnepanelen is nu belast met btw. Particulieren kunnen deze btw (deels) terugvragen bij de Belastingdienst. Met het wetsvoorstel voor de toepassing van een btw-nultarief wordt beoogd de met de huidige regeling gepaard gaande administratieve en uitvoeringslasten voor zowel particulieren bij...

Inleiding Op 21 januari 2022 jl. heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen dat ongunstig is voor woningcorporaties die via collectieve warmte-koudeopslag-installaties (hierna: WKO-installatie) warmte leveren aan huurders. WKO-installatie een onroerende aanhorigheid In een geschil tegen woningcorporatie Acantus staat de vraag centraal of een WKO-installatie gezien kan...

De Omgevingswet zal naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treden. Een wet die de huidige wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving beoogt te vereenvoudigen. Met name door de fysieke leefomgeving centraal te stellen en vergunningverlening te centraliseren. Het aspect...

Inleiding Nederland zit midden in de energietransitie. Een van de mogelijkheden om te verduurzamen is het opwekken van zonne-energie door middel van zonnecollectoren. Dit kan zowel op macroniveau met bijvoorbeeld grootschalige zonneparken of op microniveau, bijvoorbeeld op de daken van woningen. Het aanbrengen van zonnecollectoren op...

In de overdrachtsbelasting geldt er een vrijstelling voor netwerken, genaamd de netwerkvrijstelling. Deze vrijstelling houdt in dat de verkrijging van een net gelegen in, op of boven de grond, bestaande uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor het transport van vaste, vloeibare of...

Aldus het Agentschap Telecom in zijn jaarbericht 2020 ‘Verbinding, vertrouwen en voortuitgang’. Sommige zonnepaneelinstallaties blijken ernstige verstoringen te veroorzaken op het C2000-netwerk, dat door politie-, brandweer-, en ambulancediensten wordt gebruikt. Frequentiestoringen door zonnepanelen De zonnepaneelinstallaties waar het om gaat liggen hoog en zenden de hele dag stoorsignalen...