Meer mededingingsruimte bij de energietransitie

energielabel

Meer mededingingsruimte bij de energietransitie

De energietransitie gaat gepaard met duurzaamheidsinitiatieven. Aangezien duurzaamheidsinitiatieven in veel gevallen kosten- en daarmee prijsverhogend zijn, kunnen afspraken hierover al snel leiden tot een niet toegestane mededingingsbeperking. Aan de andere kant zijn gezamenlijke afspraken tussen concurrenten juist op het gebied van duurzaamheid, soms noodzakelijk om door middel van collectieve acties een (energie)problematiek op te lossen.

De ACM heeft een (concept) leidraad opgesteld voor duurzaamheidsafspraken. Hiermee wordt meer duidelijkheid gegeven over welke duurzaamheidsafspraken zijn toegestaan. De leidraad biedt praktische handvatten voor initiatiefnemers om vooraf een inschatting te kunnen maken of hun voorgenomen duurzaamheidsafspraak (ook die in het kader van de energietransitie) de mededingingsrechtelijke toets kan doorstaan.

Ook staat nog een nieuwe wet op stapel, de Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven dat regelt dat duurzaamheidsinitiatieven worden bevorderd. Ondernemingen kunnen duurzaamheids-initiatieven voorleggen aan de minister waarna deze duurzaamheidsinitiatieven via een algemeen verbindend voorschrift vervolgens kunnen worden vastgelegd voor een hele sector. De initiatieven kunnen o.a. betrekking hebben op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen ten aanzien van onder meer elektriciteit en de bebouwde omgeving en ook op duurzame energieproductie of energiebesparing. Door op deze wijze (mogelijke mededingingsbeperkende) duurzaamheidsinitiatieven in regelgeving te vervatten is het mededingingsrecht in beginsel niet van toepassing.

Rik Wevers

Rik Wevers

 

Rutger Boogers
boogers@bgadvocaten.nl